پادکست‌های تحول دیجیتال

تکنولوژی ابری در حال تغییر شکل پردازش داده های تولید
COVID-19 و چالشهای نیروی کار تولید
مدل اجرایی استراتژی MESA
مسابقه متریک‌ها توسط موسسه MESA در سال 2010